Đăng ký tham quan
Giải thích:
  • Tham quan Nhà Quốc hội
  • Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Kỳ họp Quốc hội

Quốc hội tiến hành các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của mình tại các kỳ họp Quốc hội. Quốc hội họp thường lệ mỗi năm 02 kỳ: kỳ họp giữa năm, thường bắt đầu từ 20/5 và kỳ họp cuối năm, thường bắt đầu từ 20/10. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. 

Mỗi một kỳ họp thường diễn ra trong 01 tháng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội.

Quốc hội họp công khai, trừ trường hợp theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định họp kín.

Công dân có thể được vào dự thính tại các phiên họp công khai của Quốc hội. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri cả nước có thể theo dõi các hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp, đặc biệt là theo dõi các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Tại các kỳ họp, Quốc hội thảo luận, quyết định các vấn đề tại phiên họp toàn thể. Ngoài ra, các nội dung thuộc chương trình kỳ họp có thể được thảo luận tại các phiên họp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, các phiên họp do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức và các phiên họp Đoàn đại biểu Quốc hội, tổ đại biểu Quốc hội.

Hình ảnh một phiên họp của Quốc hội