Đăng ký tham quan
Giải thích:
  • Tham quan Nhà Quốc hội
  • Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Cơ cấu tổ chức của Quốc hội

 

 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội làm Phó Chủ tịch. Thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và không đồng thời là thành viên Chính phủ.

Nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu từ khi được Quốc hội bầu ra và kết thúc khi Quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp thường kỳ mỗi tháng một phiên. Khi cần thiết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp theo quyết định của Chủ tịch Quốc hội hoặc khi có đề nghị của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ hay ít nhất 1/3 tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội chủ tọa phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội trong việc điều hành phiên họp theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội. Ủy ban Thường vụ họp công khai, trừ những trường hợp họp riêng do Chủ tịch Quốc hội quyết định.

 Hình ảnh một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Chủ tịch Quốc hội do Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội. Theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội có những nhiệm vụ, quyền hạn nổi bật như: chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo việc chuẩn bị dự kiến chương trình, triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ký pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tọa hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội; thay mặt Quốc hội trong quan hệ đối ngoại của Quốc hội.

 Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội làm nhiệm  vụ theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội.

 HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội là cơ quan của Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội có chức năng thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, báo cáo và các dự án khác do Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; kiến nghị về những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của mình.

Hội đồng Dân tộc gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên khác. UB của Quốc hội gồm có Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên khác.

Hiện nay Quốc hội Việt Nam gồm có Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban sau đây:
   -    Uỷ ban pháp luật;
   -    Uỷ ban tư pháp;
   -    Uỷ ban kinh tế;
   -    Uỷ ban tài chính, ngân sách;
   -    Uỷ ban quốc phòng và an ninh;
   -    Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;
   -    Uỷ ban về các vấn đề xã hội;
   -    Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường;
   -    Uỷ ban đối ngoại.

CƠ QUAN GIÚP VIỆC

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI

Do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình làm việc, quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp xây dựng dự thảo nghị quyết về các nội dung do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội là người phát ngôn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chịu trách nhiệm tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; tổ chức các nghiệp vụ thư ký tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tập hợp, tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội; ký biên bản kỳ họp, biên bản phiên họp. Giúp việc Tổng Thư ký Quốc hội có Ban thư ký gồm hai Phó Tổng Thư ký Quốc hội và các Ủy viên.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Văn phòng Quốc hội (VPQH) là cơ quan hành chính, tham mưu tổng hợp, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Đứng đầu Văn phòng Quốc hội là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đồng thời là Tổng Thư ký Quốc hội. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Quốc hội do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các lĩnh vực cụ thể. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV có 3 cơ quan:

BAN DÂN NGUYỆN

 Là cơ quan có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện. Ban Dân nguyện có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban do Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

Là cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban Công tác đại biểu có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban do Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

 VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

Là cơ quan có chức năng nghiên cứu khoa học lập pháp, tổ chức thông tin khoa học lập pháp để tham mưu chính sách, tư vấn, hỗ trợ, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. 

 Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.