Đăng ký tham quan
Giải thích:
  • Tham quan Nhà Quốc hội
  • Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Giới thiệu về tham quan Nhà Quốc hội

QR73: Tác phẩm: Cửa xưa

Tác giả: Trần Công Dũng

QR71: Tác phẩm: Sự Tích Hồ Gươm

Tác giả: Phạm Khắc Quang

QR70: Tác phẩm: Hà Nội Phố

Tác giả: Phạm Khắc Quang

QR69: Tác phẩm: Cây Đa Tân Trào

Tác giả: Phạm Khắc Quang